اصلی جهان توسط زنبورهای عسل انجام می شود و لذا کم شدن و مرگ و میر زنبورهای عسل تاثیر منفی جدی بر میزان دسترسی انسان به مواد غذایی خواهد داشت.

بر اساس تحقیقات دانیل فاورو، در موسسه فدرال فناوری سوییس، سیگنال های ارسال شده از سوی تلفن همراه باعث گیج شدن زنبورهای عسل شده تا بدان حد که آنها راه بازگشت به کندوی خود را گم کرده و در نهایت بر اثر گرسنگی و گم شدن توان خود را از دست داده و تلف می شوند.

فاورو و تیم همکار او 83 آزمایش را برای بررسی واکنش زنبورهای عسل به دکل های تلفن همراه و سیگنال های ارسالی توسط این وسیله انجام داده اند که نشان می دهد در زمان برقراری تماس تلفن همراه، اختلال در عملکرد زنبورهای عسل ده برابر می شود.

استفاده از تلفن همراه در نزدیکی کندوی زنبورهای عسل باعث می شود که آنها این مکان را ترک کرده و در هوا پراکنده شوند. تا زمانی که تلفن های همراه در نزدیکی کندوی زنبور عسل فعال باشند آنها به هیچ وجه به کندوی خود بازنمی گردند.

این محقق خواستار ایجاد مراکز پرورش زنبور عسل در نواحی دور افتاده شده تا زنبورهای عسل به هیچ وجه تحت تاثیر نامطلوب تشعشعات تلفن همراه قرار نگیرند.... / تحلیل : عصر ایران