خود نیش می‏زنند و معمولاً بعد از نیش زدن می‏میرند.

- در هر کندوی زنبور عسل یک ملکه وجود دارد که بقیه زنبورها برای او کار می‏کنند. آنها خانه‏هایی از موم به نام حجره می‏سازند.

1-   ملکه در هر حجره یک تخم می‏گذارد.

2-   تخم رشد می‏کند و به نوزاد کرمی شکل (لارو) تبدیل می‏شود.

3-   کارگران به لاروها غذا می‏دهند.

4-   لاروها خیلی زود به صورت یک زنبور بالغ در می‏آیند.

- زنبورهای عسل شیره گل‏ها را جمع‏آوری می‏کنند و با آنها عسل می‏سازند. سپس عسل را در حجره‏ها برای تغذیه‏ نوزادان نگه می‏دارند.

- زنبورها‏ی عسل مودار از زنبورهای عسل معمولی بزرگ‏تر و بدن آنها موهای کوتاه بیشتری دارد. آنها برای جمع‏آوری گرده گل‏ها از پاهای عقبی خود استفاده می‏کنند. زنبور عسل دانه‏های گرده را در کیسه گرده که در روی پاهای عقبی جانور است، حمل می‏کند.

گیاهان برای تولید مثل به پراکنده‏ شدن گرده گل‏های خود توسط زنبورها نیاز دارند.