جمعیت زنبوران عسل داخل کندو

داخل کندوی زنبوران عسل معمولاً ملکه، زنبوران کارگر و زنبور نر زندگی می کنند که این سه دسته به لحاظ ظاهری و نوع فعالیت در داخل و خارج کندو، باهم متفاوتند. می خواهیم بدانیم این عسل پرخاصیت و خوشمزه توسط کدام گروه از زنبوران تهیه می شود.

 

زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه، چند صد زنبور نر و چندین هزار