آشنایی با فعالیت های زنبور کارگر خارج از کندو

  

جمع آوری شهد گل ها

شهد گل که معمولاً توسط غدد مترشحه شهد در داخل گل ها و گاهی در جاهای دیگر گیاهان مستقر می باشد. این ماده مایع شیرینی است که زنبور ها در جریان ملاقات گل ها گرده افشانی آنها در داخل چینه دان یا عسل دان خود جمع آوری کرده و به کندو حمل می کنند.ترکیب شهد اساساً از انواع قند ها و آب می باشد. زنبور های چرا کننده به منظور جمع آوری شهد