خواص فیزیکی عسل

بیشتر خصوصیات عسل مربوط به قند ها و مقدار آب عسل است. قند های عسل در حدود 98 درصد مواد جامد آن را تشکیل می دهند، لذا تأثیر زیادی بر خواص فیزیکی عسل دارند. از طرف دیگر بیشتر خصوصیات عسل با تغییر مقدار آب آن تغییر می کنند. بنابراین برای شناخت خصوصیات فیزیکی عسل و همچنین حفظ کیفیت آن باید به مقدار رطوبت